Nawigacja

Biblioteka zaprasza Z życia biblioteki Księgozbiór Katalog online (OPAC) Regulamin Lektury 2020/2021 Lektury 2019/2020 Lektury 2018/2019 Lektury 2017/2018 Konkursy Nowości Statystyka Przewodnik po dobrych książkach Kącik Rodzica Audiobooki - znalezione w sieci Książki online - znalezione w sieci Filmowe ekranizacje lektur szkolnych - znalezione w sieci

Regulamin

Regulamin biblioteki

 

REGULAMIN
BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 81
FUNDACJI „RODZICE DZIECIOM”
 
 
1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice (na kartę ucznia), nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 1-3 książki na okres 2 tygodni. Lektury wypożyczane są na okres 1 miesiąca, filmy DVD na okres 1 tygodnia.
3. Po przekroczeniu terminu zwrotu następuje blokada konta. Istnieje możliwość przedłużenia czasu zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zamówień ze strony innych czytelników.
4. Uczestnicy olimpiad, konkursów lub piszący referaty mogą wypożyczyć książki na zasadach ustalonych z bibliotekarzem.
5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwować książki na swoim koncie w systemie Mol Net+.
7. Wypożyczonych książek nie można przekazywać innym osobom bez uzgodnienia z bibliotekarzem. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję. 
9. Na 1 tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i dokumenty biblioteczne.
10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką.
11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
12. Każdy czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania go.
 


Regulamin wypożyczania podręczników

 

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW
Z PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
 I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

          Postanowienia ogólne

 1. Bezpłatne podręczniki z dotacji celowej dla klas I-VII są własnością Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom” w Warszawie.
 2. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne.
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego. Jeśli podręcznik składa się z kilku części, to wypożyczenie ich może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 5. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Uczniowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.). O dopuszczeniu podręcznika do dalszego użytkowania decyduje bibliotekarz i wychowawca klasy.
 7. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.

 

          Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały czas użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
 2. Wypożyczone podręczniki należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (zaleca się obłożenie), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału  edukacyjnego

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do jego odkupienia lub do zwrócenia kosztu jego zakupu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani z regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników i zobowiązują się do przestrzegania go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć