Nawigacja

 
Nabór dzieci do klas I na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się 1 lutego 2020 r.
Spotkanie informacyjne dla Rodziców odbędzie się 31 stycznia 2020 r. 
 

 

Proces naboru dzieci do SPN 81 na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom" wprowadza następujące zasady dotyczące rekrutacji dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 1. Rekrutacji kandydatów dokonuje zespół rekrutacyjny powołany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Zespół rekrutacyjny przedstawia Dyrektorowi Szkoły listę uczniów przyjętych do szkoły i listę rezerwową kandydatów. Obie listy opatrzone są podpisami wszystkich członków zespołu. Decyzję o przyjęciu do szkoły kandydata podejmuje zespół rekrutacyjny na podstawie wyników rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do szkoły opatrzona jest podpisem Dyrektora.
 3. Dyrektor Szkoły dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami w klasie I, tzw. miejscami dyrektorskimi.

 

Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”

 1. Rodzice mogą zgłaszać dzieci do klasy pierwszej osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (o przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń).
  1. Termin spotkań rekrutacyjnych ustala Dyrektor Szkoły.
  2. Rodzice zgłaszający się wcześniej, pozostawiający swoje dane w sekretariacie szkoły, są informowani telefonicznie o terminie zebrania i spotkań rekrutacyjnych co najmniej 12 dni przed wyznaczonym terminem.
  3. Spotkanie z dziećmi trwa około 90 minut.
  4. Opłata za spotkanie rekrutacyjne wynosi 250 zł, płatność dokonywana jest w dniu rekrutacji w sekretariacie szkoły.
 2. Zebranie z rodzicami odbędzie się 31 stycznia 2020 r.  Podczas zebrania zostanie przedstawiona oferta szkoły oraz informacje dotyczące przebiegu rekrutacji.
 3. Spotkanie rekrutacyjne
  1. Odbywa się w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie. Najbliższy nabór odbędzie się 1 lutego 2020 r. 
  2. Rodzice przychodzą na spotkanie z dzieckiem.
  3. Rodzice wypełniają:
   • Ankietę dla rodziców kandydatów do klasy I,
   • Ankieta dla rodziców zostanie przekazane w dniu naboru przez wyznaczonego członka zespołu rekrutacyjnego.
  4. Dziecko kandydujące do naszej szkoły potrafi:
   1. liczyć obiekty i odróżniać błędne liczenie od poprawnego (w zakresie 10);
   2. wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
   3. ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi;
   4. rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów (pod, nad, obok, za);
   5. wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
   6. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
   7. określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
   8. uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
   9. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
   10. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
   11. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; wypowiada się na temat wysłuchanej bajki:
   12. układać krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
   13. wymieniać imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
   14. zna nazwę miejscowości, w której mieszka,
   15. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
   16. uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych
    • zgodnie bawi się z rówieśnikami – współdziała, czeka na swoją kolej,
    • wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
   17. powtarzać rymowanki, proste wierszyki,
   18. obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych;
   19. przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych);
   20. umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;
   21. wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie spożywa posiłki, ubiera się - potrafi zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki.
  5. Podczas spotkania rekrutacyjnego dziecko bierze udział w sprawdzianie wiedzy i umiejętności oraz w zespołowej zabawie ruchowej pozwalającej poznać umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalną kandydatów.
  6. Dyrektor lub inni pracownicy szkoły, biorący udział w spotkaniach rekrutacyjnych, mogą poprosić rodziców o dodatkowe spotkanie w innym terminie.
  7. Dyrektor, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym okresie, w którym mogą też brać udział dzieci zakwalifikowane na listę rezerwową.
 4. Przy tworzeniu zespołu klasowego pod uwagę brane są:
  1. Względnie wyrównany poziom intelektualny.
  2. Predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci.
  3. Możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.
 5. Informacje o wyniku rekrutacji udzielane będą przez pracowników sekretariatu szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie i dotyczyć będą decyzji, która została podjęta przez zespół rekrutacyjny w przypadku konkretnego dziecka
 6. Szkoła nie udziela informacji, z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte.

 

Kandydaci do klas starszych (II-VIII)

 1. Do klas starszych uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca.
 2. Opłata za spotkanie rekrutacyjne wynosi 250 zł, płatność dokonywana jest w dniu rekrutacji w sekretariacie szkoły.
 3. Nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z matematyki i języka polskiego, wymagane na poziomie klasy, którą właśnie ukończył lub do której uczęszcza.
 4. Lektor języka angielskiego ocenia stopień opanowania języka w celu zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy.
 5. Jeżeli kandydat nie zna języka niemieckiego na wymaganym przez szkołę poziomie, rodzice mogą wystąpić z prośbą do Dyrektora o:
  1. Przyznanie dodatkowych godzin nauki
  2. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego.
 6. Psycholog szkolny wyznacza termin rozmowy z kandydatem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
 7. Szkoła na miarę swoich możliwości udziela wsparcia dzieciom z różnymi deficytami (np. dzieciom dyslektycznym) prowadząc zajęcia reedukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze itp. W przypadku dzieci dysfunkcyjnych „złagodzenie trudności w nauce” i odnoszenie sukcesów edukacyjnych przez ucznia w dużej mierze zależy od ścisłej współpracy z Rodzicami.
 8. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie między Rodzicami i nauczycielem prowadzącym zajęcia reedukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze itp.
 9. Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią nauczycieli przedmiotowych i psychologa, decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły
 10. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie wytycznych zawartych w Statucie Szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
  ul. Nowowiejska 39A
  02-010 Warszawa
 • 22 825-18-54
  22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke

Galeria zdjęć