• Świetlica

     •        Zasady odbioru dzieci ze szkoły przez rodziców/opiekunów

      1. Uczniowie odbierani są przez opiekunów wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców.
      2. Uczeń może sam opuszczać teren szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców.
      3. Uczeń nie może opuścić terenu szkoły sam bądź pod opieką innych osób na podstawie telefonicznej dyspozycji rodziców.
      4. Każde wyjście ze szkoły uczeń powinien zgłosić nauczycielowi pod którego jest opieką. 

       

      Poniżej znajduje się karta upoważnienia do pobrania:

      Upowaznienie_do_odbioru_ze_szkoly_2022_2023.doc


       


      Zasady przebywania rodziców na terenie szkoły

      1. Rodzice obowiązani są do odbioru dziecka ze szkoły najpóźniej do godziny 18.00.
      2. W czasie pandemii w wyniku zaostrzonych przepisów rodzice mogą na terenie szkoły przebywać wyłącznie w miejscach wydzielonych. W razie niepogody odbiór dzieci odbywa się na terenie szatni. Rodzice nie mogą przebywać na terenie boiska, placu zabaw oraz w klasach. 
      3. W czasie zebrań klasowych/dni otwartych rodzice obowiązani są do zapewnienia opieki dzieciom i odebrania ich ze szkoły do godziny 18.00
      4. Szkoła nie zapewnia opieki uczniom po godzinie 18.00, po tej godzinie na terenie szkoły nie powinien przebywać żaden uczeń.
      5. Rodzice nie powinni ingerować w konflikty pomiędzy uczniami mające miejsce na terenie szkoły. To rola nauczyciela, pedagoga.
      6. Rodzice odbierający dzieci powinni uczynić to sprawnie i szybko, możliwie jak najbardziej ograniczyć czas przebywania na terenie szkoły.
      7. Rodzice powinni każdorazowo zgłosić nauczycielowi fakt odbioru dziecka.
      8. W momencie pojawienia się na terenie szkoły rodzic przejmuje automatycznie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka oraz za jego zachowanie.

             Wewnątrzszkolny regulamin świetlicy

       

      1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

      2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

      3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

      4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

      5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

      7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

      8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich na podstawie pisemnego upoważnienia opiekunowie.

      9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

      10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

      11. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje ze wszystkimi nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

      12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

      13. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

      14. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

      15. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.       

      Zasady bezpieczeństwa po godz. 15.15

      Zasady_bezpieczenstwa_po_godz._15.15.docx

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych