• Gabinet psychologiczno-pedagogiczny

     • Psycholog

     •  

      Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

      Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa - próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania" się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

      Diagnoza psychologiczna - określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych, możliwość poznania siebie za pomocą testów psychologicznych.

      Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.

      Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.

      Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.

       

      Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:

       

      1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,  szkoły i placówki;

      2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne  i pełne  uczestnictwo  ucznia  w życiu  przedszkola, szkoły i placówki;

      3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

      4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

      5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

      6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

      7)   pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów;

      8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

      a) rozpoznawaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

      b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

      • Dyrekcją szkoły

      • Rodzicami

      • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

      • Nauczycielami i pracownikami innych szkół

      • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

      • Poradniami specjalistycznymi

      • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

      Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

      • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
       ( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)

      • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
       (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)

      • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
       ( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)

      • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

      KIEDY PSYCHOLOG MOŻE POMÓC?

      • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

      • Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,

      • Masz kłopoty rodzinne,

      • Chcesz porozmawiać o swoich problemach,

      • Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi

      • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,

      • Chcesz podzielić się swoim sukcesem,

      • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić

      • Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału

      • Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki

      • Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)

      • Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje

      • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny

      • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu

      • Nie wiesz jakie studia wybrać i gdzie szukać pracy.


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych