• BIP

     • Ochrona danych osobowych

     •  

      RODO

       

      KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

      W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

      1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"  w Warszawie ul. Nowowiejska 39A, 02-010 Warszawa, tel. 22 825-18-54
      2. W Prywatnej Szkole Podstawowej nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom” w Warszawie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych -  Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Prywatna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom” w Warszawie ul. Nowowiejska 39A, 02-010 Warszawa tel. 22 825-18-54oraz pod adresem e-mail: iod@spn81.edu.pl
      3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
      • Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
      • W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
      • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
      • Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
      • Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
      • W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
      1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
      • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
      • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
      1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku dokumentów aplikacyjnych jak CV, list motywacyjny, itp., dokumenty będą przechowywane przez okres jednego roku
      2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
      • dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
      • prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
      • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
      • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
      • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
      • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
      1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
      2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

       

      Klauzula_Szkola_Ogolna_obowiazek_informacyjny__PSP81.pdf


       

      MONITORING


      W związku z korzystaniem przez Fundację „Rodzice Dzieciom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 39a, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, RODO informujemy, że:
      a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Rodzice Dzieciom” z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 39a;
      b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@nsp81.x.pl;
      c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;
      d) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
      e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu nadpisania obrazu z monitoringu w kolejnym cyklu lub przez okres niezbędny do zakończenia postępowania związanego ze spowodowaną szkodą lub innym zdarzeniem związanym z naruszeniem bezpieczeństwa na terenie Szkoły;
      f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, oraz prawo do przenoszenia tych danych;
      g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

      RODO_Monitoring.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych