• BIP

     • Przedmiot działalności i kompetencje

     •  

      Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły:

      Statut_NSP81.pdf

       

      Celem Szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają zdobywać wiedzę, rozwijać kreatywność, rozwijać umiejętności społeczne, w tym pracy w grupie oraz kształcić umiejętności wyrażania własnych myśli i opinii. Szkoła w swoich założeniach ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.

      Zadaniem Szkoły jest:

      1) umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego zgodnie z przepisami Ustawy,

      2) nauczanie według programów uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego,

      3) realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej,

      4) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju: umysłowym, emocjonalnospołecznym oraz fizycznym zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych i psychologicznych, przepisy prawa, w szczególności zasady zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.),

      5) umożliwienie uczniom zdobywania umiejętności samodzielnego uczenia się,

      6) zapewnienie uczniom podstawowej opieki psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, porad i konsultacji oraz warsztatów;

      7) zapewnienie uczniom opieki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i promocji zdrowia,

      8) umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących dalszego kształcenia.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
   • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
   • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
   • brak
   • brak
   • brak
   • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
   • Agata Kruk
   • NIP: 5220018111
   • REGON: 146349287
 • Galeria zdjęć

   brak danych