• Rekrutacja

     •  
      Nabór dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się 27 i 28 lutego 2021 r.
      Spotkanie informacyjne dla rodziców: 26 lutego 2021 r. godz. 17.30 
       
       
       

      Proces naboru dzieci do SPN 81 na rok szkolny 2021/2022

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom" wprowadza następujące zasady dotyczące rekrutacji dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

       

      Podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadzoru pedagogicznego.

      1. Rekrutacji kandydatów dokonuje zespół rekrutacyjny powołany przez Dyrektora Szkoły.
      2. Zespół rekrutacyjny przedstawia Dyrektorowi Szkoły listę uczniów przyjętych do szkoły i listę rezerwową kandydatów. Obie listy opatrzone są podpisami wszystkich członków zespołu. Decyzję o przyjęciu do szkoły kandydata podejmuje zespół rekrutacyjny na podstawie wyników rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do szkoły opatrzona jest podpisem Dyrektora.
      3. Dyrektor Szkoły dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami w klasie I, tzw. miejscami dyrektorskimi.

       

      Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”

      1. Rodzice mogą zgłaszać dzieci do klasy pierwszej osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (o przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń).
       1. Termin spotkań rekrutacyjnych ustala Dyrektor Szkoły.
       2. Rodzice zgłaszający się wcześniej, pozostawiający swoje dane w sekretariacie szkoły, są informowani telefonicznie o terminie zebrania i spotkań rekrutacyjnych co najmniej 12 dni przed wyznaczonym terminem.
       3. Spotkanie z dziećmi trwa około 90 minut.
       4. Opłata za spotkanie rekrutacyjne wynosi 250 zł, płatność dokonywana jest w dniu rekrutacji w sekretariacie szkoły.
      2. Zebranie z rodzicami odbędzie się 26 lutego 2021 r. Podczas zebrania zostanie przedstawiona oferta szkoły oraz informacje dotyczące przebiegu rekrutacji.
      3. Spotkanie rekrutacyjne
       1. Odbywa się w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie. Najbliższy nabór odbędzie się 27 i 28 lutego 2021 r. 
       2. Rodzice przychodzą na spotkanie z dzieckiem.
       3. Rodzice wypełniają:
        • Ankietę dla rodziców kandydatów do klasy I,
        • Ankieta dla rodziców zostanie przekazane w dniu naboru przez wyznaczonego członka zespołu rekrutacyjnego.
       4. Dziecko kandydujące do naszej szkoły potrafi:
        1. liczyć obiekty i odróżniać błędne liczenie od poprawnego (w zakresie 10);
        2. wyznaczać wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
        3. ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi;
        4. rozróżniać stronę lewą i prawą, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów (pod, nad, obok, za);
        5. wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
        6. zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
        7. określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
        8. uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
        9. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
        10. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
        11. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; wypowiada się na temat wysłuchanej bajki:
        12. układać krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
        13. wymieniać imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
        14. zna nazwę miejscowości, w której mieszka,
        15. wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
        16. uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych
         • zgodnie bawi się z rówieśnikami – współdziała, czeka na swoją kolej,
         • wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
        17. powtarzać rymowanki, proste wierszyki,
        18. obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych;
        19. przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych);
        20. umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;
        21. wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie spożywa posiłki, ubiera się - potrafi zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki.
       5. Podczas spotkania rekrutacyjnego dziecko bierze udział w sprawdzianie wiedzy i umiejętności oraz w zespołowej zabawie ruchowej pozwalającej poznać umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalną kandydatów.
       6. Dyrektor lub inni pracownicy szkoły, biorący udział w spotkaniach rekrutacyjnych, mogą poprosić rodziców o dodatkowe spotkanie w innym terminie.
       7. Dyrektor, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym okresie, w którym mogą też brać udział dzieci zakwalifikowane na listę rezerwową.
      4. Przy tworzeniu zespołu klasowego pod uwagę brane są:
       1. Względnie wyrównany poziom intelektualny.
       2. Predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci.
       3. Możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.
      5. Informacje o wyniku rekrutacji udzielane będą przez pracowników sekretariatu szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie i dotyczyć będą decyzji, która została podjęta przez zespół rekrutacyjny w przypadku konkretnego dziecka
      6. Szkoła nie udziela informacji, z jakich powodów dziecko nie zostało przyjęte.

       

      Kandydaci do klas starszych (II-VIII)

      1. Do klas starszych uczniowie przyjmowani są tylko w przypadku, gdy w danej klasie są wolne miejsca.
      2. Opłata za spotkanie rekrutacyjne wynosi 250 zł, płatność dokonywana jest w dniu rekrutacji w sekretariacie szkoły.
      3. Nauczyciele przedmiotowi sprawdzają wiedzę i umiejętności kandydata z matematyki i języka polskiego, wymagane na poziomie klasy, którą właśnie ukończył lub do której uczęszcza.
      4. Lektor języka angielskiego ocenia stopień opanowania języka w celu zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy.
      5. Jeżeli kandydat nie zna języka niemieckiego na wymaganym przez szkołę poziomie, rodzice mogą wystąpić z prośbą do Dyrektora o:
       1. Przyznanie dodatkowych godzin nauki
       2. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego.
      6. Psycholog szkolny wyznacza termin rozmowy z kandydatem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest poznanie kandydata, jego potrzeb i możliwości oraz zdolności adaptacyjnych w nowym zespole klasowym.
      7. Szkoła na miarę swoich możliwości udziela wsparcia dzieciom z różnymi deficytami (np. dzieciom dyslektycznym) prowadząc zajęcia reedukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze itp. W przypadku dzieci dysfunkcyjnych „złagodzenie trudności w nauce” i odnoszenie sukcesów edukacyjnych przez ucznia w dużej mierze zależy od ścisłej współpracy z Rodzicami.
      8. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie między Rodzicami i nauczycielem prowadzącym zajęcia reedukacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze itp.
      9. Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią nauczycieli przedmiotowych i psychologa, decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły
      10. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie wytycznych zawartych w Statucie Szkoły.
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji "Rodzice Dzieciom"
    • 22 825-18-54 22 825-82-18 - sprawy finansowe - p. Agnieszka Hanke
    • ul. Krzywickiego 30 (dawniej: Nowowiejska 39a) 02-078 Warszawa Poland
    • brak
    • brak
    • brak
    • Izabela Remjasz iod@spn81.edu.pl tel. 22 825-18-54
    • Agata Kruk
    • NIP: 5220018111
    • REGON: 146349287
  • Galeria zdjęć

    brak danych